Regulamin Zakupów w Sklepie Salon Serwis Sklep Fryzjerski zwany dalej Regulaminem:

1. Postanowienia ogólne

   

1.1 Sklep internetowy Salon Serwis Sklep Fryzjerski, zwany dalej Sklepem, jest obsługiwany przez firmę Dawipol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fortecznej 1, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000162187, NIP: 525-22-27-384, Regon: 017196470, kapitał zakładowy: 50.000 zł., zwaną dalej Spółką

1.2 Numer kontaktowy: 22-832-09-07, 22-832-09-08 fax:22-839-94-86 , e-mail: marketing@salonserwis.pl

2. Warunki dokonywania zakupów

   

2.1 Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Zamawiającym, po uprzednim zalogowaniu na stronie Sklepu.

2.2 Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie RP.

2.3 Wszelkie informacje zawarte w witrynie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz.63 z późniejszymi zmianami).

2.4 Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma Dawipol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach firma Dawipol Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone drogą e-mailową lub telefoniczną zgodnie z pkt. 3.4.niniejszego Regulaminu.

2.5 Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.

2.6 Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

2.7 Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

2.8 Dawipol Sp. z o.o. prowadząca Sklep wystawia dokument sprzedaży – (dokument wydania/paragon). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dane konieczne do poprawnego wystawienia FV VAT.

2.9 Wypełnienie i złożenie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

   

3. Warunki dostawy zamówień

   

3.1 Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.2 Potwierdzenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Spółką.

3.3 Spółka jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

3.4 Zamówienie składane jest na odpowiednim formularzu umieszczonym na stronie internetowej. Potwierdzenie zamówienia ze szczegółami dotyczącymi cen produktów, kosztów transportu, dodatkowych kosztów, adresu dostawy i przybliżonego czasu realizacji jest wysyłane do Zamawiającego na adres mailowy, wcześniej podany w formularzu.

3.5

W przypadku płatności przelewem, towar zostanie wysłany po wpłynięciu środków na konto. Jeśli pieniądze nie wpłyną w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

- poprzez płatność online

3.6 Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, lub zaksięgowania wpłaty w przypadku wybrania opcji przedpłaty na konto.

3.7

Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku braku jego potwierdzenia w ciągu 72 godzin, lub gdy na formularzu zamówienia pojawiają się niekompletne lub błędne dane.

3.8

Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie, ale nie dalej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia rezygnacji przez Zamawiającego Spółce. Informacje o rezygnacji Zamawiający zobowiązany jest zgłosić drogą mailową na adres Spółki lub osobiście na piśmie.

3.9

Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu jako adres dostawy lub zostanie udostępniony Zamawiającemu do odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym przy ul. Rydgiera 8 magazyn 18 lokal 4 w Warszawie, według wyboru Zamawiającego.

3.10

Płatności za zakupione towary można dokonać:

- przy odbiorze przesyłki „za pobraniem” na Poczcie Polskiej,

- przy odbiorze przesyłki „za pobraniem” z firmy kurierskiej,

- przelewem na konto – realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto PKO BP S.A. na numer rachunku bankowego: 09 1020 1026 0000 1302 0241 0587. 

- poprzez płatność online 

3.11 Koszt przesyłki jest zależny od wyboru formy płatności i rodzaju przesyłki:

- Poczta Polska bez pobrania do 2 kg - 15,00 zł

- Poczta Polska bez pobrania do 5 kg - 18,00 zł

- Poczta Polska bez pobrania do 10 kg - 24,00 zł

- Poczta Polska za pobraniem do 2 kg - 15,50 zł

- Poczta Polska za pobraniem do 5 kg - 17,50 zł

- Poczta Polska za pobraniem do 10 kg - 21,50 zł

- Kurier bez pobrania - 21 zł

- Kurier za pobraniem - 31 zł

Paczki powyżej 10 kg wysyłamy kurierem.

Uwaga! Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, to Zamawiający jest zobowiązany do otwarcia przesyłki w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej lub kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru sporządzenia odpowiedniego protokołu.

3.12

W przypadku, gdy Zamawiający wybrał opcję odbioru osobistego zamówienie zostanie udostępnione Zamawiającemu w ciągu 7 dni do odbioru osobistego.

3.13

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Zamawiającemu:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 3.13 a-c należy do Zamawiającego, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Spółkę.

3.14

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy ponosi we własnym zakresie Zamawiający i Spółka; dotyczy to także przypadku, gdy są one wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

3.15

 Zamówienia na nożyczki i sprzęt elektryczny oraz wszelkie towary o niewielkich gabarytach i wartości przekraczającej 150 zł brutto będą wysyłane wyłącznie kurierem.  

 

4. Czas realizacji zamówienia

   

4.1 Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki  z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

4.2 Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem  firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta według wyboru Klienta

   

5. Warunki reklamacji i gwarancji

   

5.1

Wszystkie produkty zakupione w Sklepie objęte są pełną gwarancją producenta lub importera na równi z innymi formami sprzedaży. W przypadku uszkodzenia (nie wynikającego z niewłaściwego użytkowania produktu), należy je wysłać wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu opisując rodzaj uszkodzenia lub swoje zastrzeżenia na adres siedziby Dawipol Sp. z o.o.

5.2

Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5.3

Zamawiający w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Spółka.

5.4

Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Spółki wg. najniższej stawki zamieszczonej w Regulaminie dostawy pkt.3.11

5.5

Reklamowane produkty należy odesłać na adres Dawipol Sp.z o.o. ul. Marii Kownackiej 5 05-400 Dziekanów Leśny. W takim przypadku Spółka zwróci Klientowi koszty przesyłki na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanych produktów.

5.6

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Spółkę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.  W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny Spółka zwróci Zamawiającemu należność bądź część należności za reklamowany produkt niezwłocznie, ale nie późnej niż w ciągu 14 (czternastu)  dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.7

Jeżeli Zamawiającym jest konsument może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

5.8

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5.9

Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.10

Spółka pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu niezależnie od tego czy reklamacja będzie uzasadniona

5.11

W razie sporu pomiędzy Spółką a Zamawiającym Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację, arbitraż lub komisję skargową. Procedury te są prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji  Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek  Stowarzyszeń Rada Reklamy, które udzielają informacji w tym zakresie. 

6. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy 

   

6.1 Zamawiający może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres sklepu marketing@salonserwis.pl

6.2 Zamawiający będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu  14 (czternastu) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie produkt.

6.3 Zamawiający, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.4 Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.5 Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827). Na prośbę Zamawiającego Spółka może przesłać na adres e-mailowy wzór formularza.

6.6 Zwracane produkty należy odesłać na adres 05-400 Dziekanów Leśny ul. Marii Kownackiej 5

6.7 Odstąpienie od umowy  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

7. Zwrot należności Zamawiającym 

   

7.1 Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

7.2 Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

7.3 Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Zamawiającemu, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej. 

8. Dane osobowe

   

8.1 Rejestrując się w Sklepie Zamawiający, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na powierzenie Spółce przetwarzania jego danych osobowych:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w przypadku, gdy zamawiający jest osobą fizyczną albo

b) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe Spółki w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo osoby prawnej w celu realizacji zamówień Zamawiającego dokonywanych w Sklepie.

8.2 Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia  rejestrację oraz realizowanie zamówień Zamawiającego w Sklepie.

8.3 W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Zamawiającego dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Zamawiającego o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Spółkę.

8.4 Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Spółka.

8.5 Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8.6 Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Zamawiającego.

8.7 Zamawiający w Sklepie mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

9. Postanowienia końcowe

   

9.1 Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9.2 Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed realizacją zamówienia.

9.3 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy  Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

9.4 Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

9.5 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  25.12.2014 r.

9.6 Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w Art. 9 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.salonserwis.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

9.7 Ważne przyczyny, na podstawie których Spółka może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w Art. 9 ust. 7 regulaminu to:

a. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa

b. rezygnacja przez Spółkę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Klientów produktów jednym lub kilkoma kanałami dystrybucji

c. wprowadzenie przez Spółkę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Zamawiającego

d. zmiana danych teleadresowych Spółki powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie

e. rezygnacja przez Spółkę z opcji świadczenia usługi newsletter opisanej w § 9 Regulaminu

f. rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Zamawiającego

g. zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Spółką

h. zmiany struktury koszyka zamówienia składanego przez Zamawiającego w Sklepie

i. wprowadzenie opcji zamówienia newslettera

j. zmiany terminów i kosztów dostawy

k. wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiających innemu podmiotowi niż Spółka za zgodą Zamawiających.

9.8 Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w Art. 9 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie, w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Sklepie. Do stosunków pomiędzy Zamawiającymi i Spółką stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Dawipol Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Forteczna 1, 01-540Warszawa. , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252227384, REGON 017196470 (dalej „My” albo „Firma”).

2.Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na dane kontaktowe:

adres e-mail: dawipol@wp.pl

adres pocztowy: Dawipol Sp. Z o.o., ul. Forteczna 1, 01-540 Warszawa.

3.Pochodzenie danych

Otrzymaliśmy je od Ciebie, lub od Twoich współpracowników, lub ze strony internetowej Twojej firmy.

4.Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych przez Dawipol Sp. Z o.o.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży zawartej z Tobą lub z twoją firmą , w celu marketingu własnego, obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację, obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, telefonicznie, email) w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Dawipol Sp. Z o.o. którym jest:

• zapewnienie realizacji zapytań ofertowych

• zapewnienie realizacji zamówień i dostaw

• zapewnienie bezpieczeństwa usług

• marketingu bezpośredniego usług własnych

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych

• informowaniu Cię o aktualnościach, promocjach, wyprzedażach

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Firma przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

5.Przetwarzanie danych?

Firma wymaga podania przez Ciebie nazwy firmy, siedziby, NIP-u, numeru telefonu, imienia i nazwiska, adresu e-mail, aby przygotować dla Ciebie ofertę według zapotrzebowania, móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Tobą lub Twoją firmą, w związku z każdą transakcją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży.

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7.Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw Spoza EOG.